Аналітичний центр СНУ ім. В. Даля

Керівник центру:

кандидат хімічних наук, доцент Маслош Ольга Володимирівна

Основні напрями діяльності  АЦ СНУ ім. В. Даля:

 • аналітичний: моніторинг інформації з досліджуваної проблематики, використання наукових методів для збору, накопичення, обробки та аналізу даних з метою обґрунтування та прийняття рішень;
 • науковий: постановка та реалізація аналітичних наукових проектів та програм; підготовка та публікація наукових праць, практичних рекомендацій;
 • освітній: організація та участь у проведенні наукових семінарів, круглих столів, вебінарів,  симпозіумів та конференцій, заохочення до участі молодих дослідників; розробка спеціальних навчальних програм, методичних рекомендацій, впровадження їх у навчальний процес;
 • просвітницький: проведення просвітницьких заходів, створення мультимедійних та презентаційних матеріалів з досліджуваної проблематики, налагодження та підтримка взаємовигідних стосунків з інститутами влади, громадянським суспільством, медіа та академічною спільнотою, поширення результатів досліджень серед стейкхолдерів.

 Основними принципами діяльності Аналітичного центру є:

 • критичність – вміння ставити ефективні запитання та формулювати оригінальні рішення, незалежного мислення   або аналізувати факти, генерувати та організовувати ідеї, захищати думку, здійснювати порівняння, робити висновки, оцінювати аргументи та розв’язувати проблеми;
 • конструктивність – спрямованість на надання реальних до виконання і спрямованих на конструктивну взаємодію рекомендацій;
 • об’єктивність –  неупередженість, відповідність об’єктивній дійсності;
 • креативність – готовність і можливість до творчої самореалізації й саморозвитку, до втілення нових, оригінальних ідей; забезпечення ефективної взаємодії особистості з іншими людьми й продуктивність її діяльності у будь-якій галузі дослідження,
 • дотримання академічної доброчесності – посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації при проведенні аналітичних досліджень.

 Головними завданнями Аналітичного центру є:

 • проведення наукових та прикладних аналітичних досліджень policy paper з практичними рекомендаціями;
 • організація сталого навчального процесу, заснована  на результатах науково-практичної роботи Аналітичного центру;
 • забезпечення подальшого розвитку Аналітичного центру;
 • розробка прогнозів результатів прийняття рішень на підставі проведених аналітичних досліджень;
 • системний аналіз можливостей у сфері стажувань, пошуку та виконання освітніх проектів;
 • участь у поліпшенні аналітичної системи управління науково-освітньою діяльністю;
 • аналіз та обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення освітніх програм; 
 • створення умов для проходження практики для здобувачів вищої освіти на базі Аналітичного центру;
 • збір, обробка, аналіз інформації та її використання у напрямі позиціювання СНУ ім. В. Даля у вітчизняному й міжнародному освітньому та науковому просторі;
 • співпраця з основними регіональними стейкхолдерами;
 • створення наукового та інформаційно-методичного забезпечення діяльності Аналітичного центру;
 • інші завдання, які визначаються додатково на засіданні Аналітичного центру.