Керівник центру

доктор психологічних наук, професор Завацька Наталія Євгенівна

Основними завданнями діяльності центру є:

 • участь у науково-дослідній роботі університету: проведення наукових медико-соціальних, соціально-психологічних досліджень з найважливіших проблем сучасної медичної та психологічної науки та соціальної практики, проблем психології та педагогіки вищої школи, обговорення закінчених науково-дослідних робіт;
 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • підготовка та видання наукової та науково-методичної літератури за результатами проведених наукових досліджень;
 • психологічний супровід розвитку студента (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру; стимулювання саморозвитку та самовиховання: консультування з особистісних проблем; тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги; психологічна допомога з кризових ситуаціях);
 • психологічна адаптація студентів-першокурсників до вузівської системи навчання і виховання;
 • запобігання конфліктам в студентських колективах (соціометричні дослідження у групах, визначення структури взаємовідносин, розподіл ролей; консультування кураторів за результатами дослідження: спеціальні заняття зі студентами для розвитку навичок конструктивного розв’язання конфліктів);
 • дослідження стану професійної орієнтації і ціннісних орієнтацій та мотивації навчання у закладах вищої освіти учнівської молоді;
 • психопрофілактика відхилень у поведінці (з’ясування мої, девіантної поведінки; індивідуальні бесіди, обговорення ситуації в групі чи студентському колективі; психокорекція; проведення консультацій з викладачами з вибору відповідних виховних заходів);
 • орієнтація молоді на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, віл-інфекції, СНІДу);
 • корекційно-відновлювальна робота (соціометричні дослідження в колективах; попередня діагностика факторів ризику; перша психологічна допомога при загрозі суїциду; формування позитивного, психологічного клімату в колективі; психологічне консультування викладачів, кураторів);
 • психологічний супровід педагогічних новацій;
 • захист психічного здоров’я та фізичного виховання учасників навчально-виховного процесу;
 • пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу (психологічна просвіта, навчальна мотивація і методи підвищення пізнавальної активності студента, введення розвиваючого компоненту в навчальну діяльність);
 • соціально-психологічна підтримка викладача (психологічне консультування особистісних проблем, взаємовідносин в сім’ї і колективі; психологічна підтримка у складних життєвих ситуаціях; організація і проведення сеансів психологічної релаксації, навчання прийомам саморегуляції і аутотренінгу; психологічні тренінги: особистісного росту, позитивного мислення, подолання конфліктів; спілкування; основ здоров’я);
 • участь у прийнятті ефективних управлінських рішень (вивчення структури комунікацій та Інформаційних каналів; допомога в попередженні та урегулюванні конфліктів; соціально-психологічна експертиза педагогічних новацій;
 • гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу (просвіта педагогів з питань гуманістичної психології: “ситуація очима студента”, комунікативна компетентність; методи підтримки дисципліни, навички конструктивних переговорів; участь у розробці адаптованих освітніх програм);
 • підвищення організаційної та психологічної культури студентів;
 • сприяння державним та підприємницьким організаціям щодо ефективного використання медико-соціального та соціально-психологічного фактору при вирішенні практичних задач;
 • санпросвітницька робота, пропаганда соціально-психологічних знань;
 • інформаційно-консультаційні послуги та послуги фізичної реабілітації.

Основні напрямки діяльності:

 • проведення фундаментальних і пошукових досліджень; виконання прикладних досліджень і розробок;
 • ефективне використання творчого потенціалу викладачів і наукових співробітників кафедри у вирішенні актуальних проблем фізичної реабілітації, психології та соціальної роботи; створення умов для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії, докторів наук) та активізації науково-дослідної роботи студентів.