Аграрний факультет

Ми у соцмережах:

Наша пошта: agro@snu.edu.ua

Аграрний факультет

Деканат

Тел.: +380660473862

Завідувач кафедри – к.вет.н., доцент Пархоменко Людмила Іванівна

Контакти: тел. +380667862206 , е-mail: l.parhomenko@snu.edu.ua

Наша електронна пошта е-mail: spec211@snu.edu.ua,  spec101@snu.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здоров’я тварин і екології  входить до складу аграрного факультету, є випускаючою, що здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями 101 Екологія, 211  Ветеринарна медицина та докторів філософії зі спеціальності 211  Ветеринарна медицина.

Перспективний план розвитку кафедри здоров’я тварин і екології визначає основні пріоритетні напрями роботи, зокрема:

– підвищення якості освітнього процесу, розвиток науково-інноваційної діяльності;

– підвищення кадрового потенціалу;

– поглиблення інтернаціоналізації діяльності;

– покращення матеріально-технічної бази кафедри.

Місією кафедри здоров’я тварин і екології  на зазначену перспективу є зростання професійного рівня її науково-педагогічних кадрів і покращення умов для засвоєння дисциплін  здобувачами вищої освіти різних рівнів вищої освіти спеціальностей  101  Екологія та 211 Ветеринарна медицина.

Візія – зайняти лідерські позиції за якістю підготовки фахівців, органічно поєднуючи освітній процес, наукову діяльність, міжнародне співробітництво і мобільність у галузі ветеринарної медицини і екології тваринництва.

Викладачі кафедри

ПАРХОМЕНКО Людмила Іванівназавідувач кафедри l.parhomenko@snu.edu.ua
НАЛИВАЙКО Людмила Іванівнапрофесорl.nalivaiko@snu.edu.ua
ІВЛЕВА Оксана Вікторівнадоцентo.ivleva@snu.edu.ua
ЄРМАКОВИЧ Ірина Анатоліївнадоцентi.ermakovich@snu.edu.ua
НІКІТІНА Віра Вікторівнадоцентv.nikitina@snu.edu.ua
КАРПІЦЬКИЙ Миколай Миколайовичдоцентm.karpickii@snu.edu.ua
ЯБЛОНСЬКА Оксана Валентинівнавикладачyablonska@snu.edu.ua
ЧЕРНИШЕНКО Ганна Олександрівнавикладачchernyshenko@snu.edu.ua
ХІЛЬКО Тетяна Володимирівналаборантt.hilko@snu.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра здоров’я тварин і екології аграрного факультету СНУ ім. В. Даля має 25 річну історію. Переміщення Луганського національного аграрного університету(ЛНАУ) до м. Харків у зв’язку з тимчасовою окупацією частини Луганської області у 2014 році обумовило зміни в організаційній структурі  ЛНАУ.

У 2014 році на факультеті ветеринарної медицини було створено 3 кафедри:

1. кафедра ветеринарної хірургії, терапії  та акушерства

2. кафедра інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового комплексу

3. кафедра фізіології та мікробіології

У 2018 році відбулося з’єднання кафедр, з яких утворилися 2 кафедри:

1. кафедра ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології,

2. кафедра інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового комплексу.

У 2020 році кафедра ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології була приєднана до кафедри кафедра інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового комплексу реорганізовані шляхом злиття у кафедру епізоотології, внутрішніх хвороб тварин та ветеринарно-санітарної експертизи. Об’єднанням кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин та ветеринарно-санітарної експертизи з кафедрою екології та безпеки життєдіяльності у 2021 році створено кафедру здоров’я тварин і екології.

2021 рік кафедру епізоотології, внутрішніх хвороб тварин та ветеринарно-санітарної експертизи та екології та безпеки життєдіяльності реорганізовано шляхом злиття у кафедру здоров’я тварин і екології.

 У 2021 р., після об’єднання Луганського національного аграрного факультету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, був створений аграрний факультет, до складу якого належить кафедра.

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 8 осіб, з них – 2 доктори ветеринарних наук, професори; 1 доктор філософських наук, доцент; 2 кандидати ветеринарних наук, доценти, 1 кандидат біологічних наук, доцент; 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат філософських наук, доцент. Документальний супровід роботи забезпечує лаборант кафедри.

На кафедрі ведеться підготовка за СО бакалавр і  магістр за спеціальністю 101 Екологія (денна та заочна форма навчання), СО магістр (денна форма навчання)  та СО Доктор філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина (денна та вечірня очна форма навчання).

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 • Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин
 • Анатомія тварин
 • Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист
 • Ветеринарна вірусологія
 • Ветеринарна клінічна біохімія
 • Ветеринарна мікробіологія та імунологія
 • Ветеринарна фармакологія
 • Ветеринарно-санітарна експертиза
 • Внутрішні хвороби тварин
 • Гігієна та добробут тварин
 • Гідрологія
 • Екологічна експертиза та паспортизація підприємств
 • Екологічне інспектування
 • Екологія
 • Екотрофологія
 • Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин
 • Загальна екологія та неоекологія
 • Загальна і спеціальна хірургія
 • Заповідна справа
 • Інженерна екологія
 • Історія ветеринарної медицини
 • Клінічна діагностика хвороб тварин
 • Ландшафтна екологія
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Моніторинг довкілля
 • Неорганічна та органічна хімія
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Оперативна хірургія, топографічна анатомія та анастезіологія
 • Організація і економіка ветеринарної справи
 • Основи сільськогосподарської екології
 • Охорона праці
 • Оцінка впливу виробництва на довкілля
 • Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
 • Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарна експертиза
 • Патологічна фізіологія
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Стратегія сталого розвитку
 • Сучасні природоохоронні технології та об’єкти
 • Урбоекологія
 • Хімія
 • Хірургічні хвороби з анестезіологією
 • Цивільний захист
 • Цитологія, гістологія, ембріологія
 • Організація та діяльність лабораторії ветеринарної медицини
 • Основи біобезпеки, біологічної та екологічної етики
 • Ветеринарна вакцинологія
 • Належна лабораторна практика
 • Ветеринарна телемедицина
 • Декоративне птахівництво
 • Транскордонні інфекції
 • Методи макробіологічних і вірусологічних досліджень
 • Філософія науки
 • Соціологія сім’ї

Наукова діяльність кафедри

Тематика наукової роботи кафедри має три напрями, які пов’язані з інфекційною патологією тварин і птиці, екологічних проблем, філософії, релігії та соціології. На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти СО Доктор філософії зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина.

 • І. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Наукова діяльність з питань інфекційної патології тварин і птиці здійснюється у межах тем НДР, які зареєстровані у УкрІНТЕІ.

1. Ефективність застосування дезінфікуючих препаратів для санації клінічних лабораторій та птахівничих приміщень. Терміни виконання: 1.01.2021 – 31.12.2025 рр. Державний реєстраційний номер: 0122U200818, від 14-09-2022. Науковий керівник теми – доктор ветеринарних наук, професор Наливайко Л.І.

2. Моніторинг і профілактика вірусних захворювань тварин і птиці в східному регіоні України» № Держреєстрації 0123U102369, Термін виконання: 2023 – 2026 рр. Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Пархоменко Л.І.

 1. II. ЕКОЛОГІЯ

Наукова тематика кафедри з питань екології (науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Єрмакович І.А.) присвячена проблемі забруднення фармацевтичними речовинами навколишнього середовища. У межах виконання наукового дослідження вивчається вплив важких металів у ґрунті та навколишному середовищі, у тому числі після наслідків військових дій та підходи до пом’якшення їх впливу.

 1. III. ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ.

В межах НДР вирішуються питання специфіки людської соціальності, взаємозв’язку соціальної солідарності і свободи, соціальної динаміки; механізму і соціальних наслідків глобалізації; динаміки міграційних процесів, соціальної роботи з вимушеними переселенцями; проблеми розвитку вищої освіти і методики викладання у вищій школі; особливості розгортання політичних процесів у світі та в Україні. Відповідальний виконавець НДР кандидат філософських наук, доцент Нікітіна В.В.

У межах виконання наукового дослідження «Ціннісні підстави в українській суспільній свідомості протидії ідейній складовій агресії проти України» здійснюється індивідуальне дослідження екзистенційного досвіду війни у контексті суспільної та релігійної свідомості філософської антропології, філософії культури й релігії, екзистенційного досвіду, апріорних принципів пізнання, досвіду війни з погляду релігії та філософії. Відповідальний виконавець – доктор філософських наук, доцент Карпіцький М.М.

Підготовка 7 здобувачів вищої освіти СО Доктор філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина ведеться за науковими темами НДР кафедри:

1. Бойко В.С. – Ефективність застосування новітніх дезінфікуючих препаратів для дезінфекції клінічних лабораторій та птахівничих приміщень.

2. Бєліченко С.О. – Моніторинг і профілактика коронавірусної інфекції у тварин східного регіону України».

3. Бєспалов О.В. – Моніторинг вірусних захворювань птиці на фоні різних програм щеплення.

4. Лобанов Г.Г. – Моніторинг і профілактика коронавірусної інфекції у тварин східного регіону України.

5. Жуковська А.В. – Моніторинг і профілактика коронавірусної інфекції птиці.

6.Толстенко Е.А. – Індикація збудників вірусних інфекцій сільськогосподарської, синантропної та декоративної птиці.

7. Голубєв О.В. – Гормональний збій організму тварини за хірургічних втручань різного генезу.

Наукова робота здобувачів вищої освіти СО магістр і бакалавр зі спеціальності 101 Екологія та 211 Ветеринарна медицина у 2023–2024 навчальному році представлена участю у наукових конференціях як університетських, так і міжнародного рівня.

Для підвищення якості наукових досліджень науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедри беруть участь у конкурсному відборі наукових тем МОН України та формують матеріально-технічну базу кафедри.

Міжнародна діяльність кафедри

У 2023 році науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у грантовій діяльності за освітніми та науковими напрямками. Розробка і впровадження нових модулів дисципліни «Добробут тварин», а також створення нових програм стажування та навчання впродовж життя є метою міжнародного проекту Sulawe. В рамках проекту передбачено академічну мобільність викладачів, аспірантів і студентів.

1. Стале тваринництво та добробут тварин. Sustainable Livestock Production and Animal Welfare. Erasmus+ Programme. Діючий з 1 січня 2023.

Аграрний факультетНюртінген-Гайзлінген Університет, НімеччинаFaculty of Agriculture, Economics and Managementheinrich.schuele@hfwu.de
Аграрний факультетШведський університет сільськогосподарських наукDepartment of Molecular Sciences Sciencesgalia.zamaratskaia@slu.se
Аграрний факультетЛюблянський університет, СловеніяDepartment of Animal Science Marija.Klopcic@bf.uni-lj.si

Партнери з України:

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України,
 2. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького,
 3. Полтавський державний аграрний університет,
 4. Асоціація свинарів України,
 5. Асоціація виробників молока,
 6. Українська корпорація з виробництва м’яса на промисловій основі.

Розпочато реалізацію міжнародного наукового проекту щодо підвищення стійкості культур до екстремальних умов.

2. Репродуктивне підвищення стійкості культур до екстремальних кліматичних умов

Reproductive Enhancement of CROP resilience to extreme climate. Cost action. Діє з 01.10.23. Партнери: 55 країн світу.

Партнери-університети по проекту COST action :

 • Goethe University Frankfurt – Institute of Molecular Biology – Germany / Франкфуртський університет Гете – Інститут молекулярної біології – Німеччина
 • University of Tirana – Albania/ Університет Тирани – Албанія
 • University of Vienna- Austria/ Віденський університет – Австрія
 • Maritsa Vegetable Crops Research Institute –  Bulgaria/ Науково-дослідний інститут овочевих культур Маріца – Болгарія
 • Cyprus University of Technology – Cyprus/ Кіпрський технологічний університет – Кіпр
 • Czech Academy of Sciences – Institute of Experimental Botany CAS – Czech Republic/ Чеська академія наук – Інститут експериментальної ботаніки  – Чеська Республіка
 • Estonian University of Life Sciences – Institute of Agricultural and Environmental Sciences Estonian University of Life Sciences – Estonia/ Естонський університет природничих наук – Інститут сільськогосподарських та екологічних наук Естонський університет природничих наук – Естонія
 • Universite Paris Cite – Institute of Plant Sciences – Paris-Saclay- France/ Паризький міський університет-  Інститут рослинництва – Париж-Сакле, Франція
 • University of Regensburg – Institute for Plant Sciences – Germany/ Університет Регенсбурга – Інститут рослинництва – Німеччина
 • Institute of Plant Breeding and Genetic Resources – Greece/ Інститут селекції рослин і генетичних ресурсів – Греція
 • Tel Aviv University – Israel/ Тель-Авівський університет – Ізраїль
 • University of Naples Federico II – Italy/ Університет Неаполя Федеріко II – Італія
 • University of Montenegro – Montenegro/ Університет Чорногорії – Чорногорія
 • Radboud University – Netherlands/ Університет Радбауд – Нідерланди
 • Poznan University of Life Sciences – Poland/ Познанський університет природничих наук – Польща
 • University of Ljubljana – Slovenia/ Люблянський університет – Словенія
 • Royal Holoway University of London – United Kingdom/ Лондонський Королівський Університет Головея – Велика Британія

Наші стейкхолдери

Участь стейкхолдерів у проведенні освітнього процесу відбувається через обговорення освітніх компонент освітніх програм і надання можливостей здобувачам вищої освіти набувати практичних навичок в умовах сучасних виробництв. Між виробниками і кафедрою є договори про співпрацю, що дозволяє використовувати їх матеріально- технічну базу і впроваджувати дуальну форму освіти.

 1. НДДСП “Бірки”, Харківська область
 2. ННЦ ІЕКВМ НААН України,м. Харків
 3. Держродспоживслужба в Луганській області
 4. Держпродспоживслужба в Донецькій області
 5. СФГ Верес, Донецька область
 6. ТОВ «Крамагросвіт», Донецька область
 7. Агрофірма “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”
 8. Ветеринарний простір “Дискавері”, м. Дніпро.

Членство в громадських об’єднаннях, наукових і професійних асоціаціях

Науково-педагогічний склад кафедри, аспіранти і студенти є членами міжнародних професійних та наукових асоціацій та громадських асоціацій.

Аграрний факультетГромадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян» (ГО “МФНО”https://www.iesfukr.org  
Аграрний факультетЦентр українсько-європейського наукового співробітництва – громадська організація  https://cuesc.org.ua
Аграрний факультетТовариство мікробіологів України      https://imv.org.ua  
Аграрний факультетУкраїнська асоціація ветеринарних лікарів дрібних тварин (USAVA)       https://www.usava.org.ua  
Аграрний факультетАкадемія наук вищої школи Україниhttps://anvsu.org.ua  
Аграрний факультетГО Інститут « Єдине здоров’я» 

Завідувачка кафедри – Валентина Федорівна Могутова, к.с.-г.н., доцент

телефон: +380 66 603 10 82

ел. пошта: v.mohutova@snu.edu.ua

Наші контакти:

телефон: +380 66 603 10 82

ел. пошта: spec181@snu.edu.ua, spec204@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра тваринництва та харчових технологій – один із лідерів у сфері підготовки здобувачів вищої освіти з технології виробництва та переробки продукції тваринництва та харчових технологій, що визначає стандарти якості навчання цих фахівців, відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юнктуру ринку праці та сучасні тенденції розвитку тваринництва та харчових технологій через використання інноваційних способів навчання із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри.

Кафедра тваринництва та харчових технологій веде підготовку фахівців:

 • за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, очною та заочною формами навчання спеціальності 181 Харчові технології (галузь знань 18 Виробництво та технології), освітня програма «Харчові технології»;
 • за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, очною та заочною формами навчання спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство), освітня програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Загальна інформація про кафедру

Метою діяльності кафедри є забезпечення в межах аграрного факультету СНУ ім. Володимира Даля інноваційного освітнього і наукового підрозділу з високою корпоративною культурою, постійним прагненням досконалості, який формує високоосвічену, національно-свідому особистість, забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, міжнародного співробітництва і мобільності.

Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців зі знаннями інноваційного характеру для виконання науково-дослідних, педагогічних та управлінських функцій, що пов’язані з тваринництвом та харчовими технологіями і спроможних забезпечувати конкурентоспроможність випускників університету на національному та міжнародному ринках праці.

Завдання стратегії розвитку кафедри тваринництва та харчових технологій:

 • розширення діяльності кафедри у проектах, програмах спільно з виробничими підприємствами, організаціями по виробництву продукції тваринництва та переробці харчових продуктів;
 • розширення співробітництва з українськими університетами;
 • створення в університеті сприятливих умов для розбудови міжнародної діяльності.

Головні напрями розвитку кафедри тваринництва та харчових технологій:

 • участь у програмах двостороннього і багатостороннього міждержавного обміну здобувачами вищої освіти, аспірантами, науково-педагогічними та науковими працівниками забезпечення можливості навчання, стажування, обміну здобувачами вищої освіти, аспірантами та викладачами за кордоном;
 • налагодження систематичної роботи з інформування здобувачів вищої освіти та викладачів про участь у міжнародних освітніх і наукових програмах й проєктах;
 • участь здобувачів вищої освіти, магістрів, науково-педагогічних працівників кафедри у Державній програмі мобільності;
 • залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм.

Концепція діяльності кафедри тваринництва та харчових технологій є складовою концепції освітньої діяльності аграрного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля щодо підготовки фахівців спеціальностей: 181 Харчові технології, 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Сфера професійної діяльності випускників за спеціальністю 181 «Харчові технології» охоплює проєктування, реконструкцію, організацію діяльності великих, середніх та малих підприємств харчової промисловості, контроль та управління виробництвом і якістю харчової продукції, впровадження інноваційних технологій та технологічних процесів, розробку нових видів продукції функціонального та профілактичного спрямування, професійну діяльність у готельно-ресторанному бізнесі, професійну діяльність у науково-дослідних і проєктних організаціях системи АПК, закладах освіти та іншу діяльність.

Можливі посади випускників за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

 • фахівець в галузі харчової та переробної промисловості;
 • фахівець з переробки плодоовочевої продукції;
 • фахівець з бродильного виробництва та виноробства;
 • фахівець з виробництва молочних продуктів;
 • фахівець з виробництва м’ясних продуктів;
 • фахівець з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів;
 • фахівець зі зберігання та переробки зерна;
 • фахівець з технології харчування та інші.

Сфера професійної діяльності випускників за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» охоплює організацію діяльності  великих, середній та малих господарств з виробництва і переробки продукції тваринництва, сприяння зростанню продуктивності тварин методами сучасної селекції та біотехнології, створення біологічно та господарсько-обґрунтованих умов експлуатації сільськогосподарських тварин, вирішення практичних завдань з технології переробки, транспортування та зберігання продукції тваринництва, професійну діяльність у науково-дослідних і проектних організаціях системи АПК, закладах освіти та іншу діяльність.

Можливі посади випускників за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за СО «бакалавр»:

 • технік з племінної справи;
 • зоотехнік відділення, ферми, комплексу;
 • оператор цеху з виробництва кормів;
 • менеджер з продажу комбікормів і кормових добавок;
 • оператор цеху з переробки тваринницької сировини;
 • оператор цеху з виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • фахівець з організації та ведення фермерського господарства та інші.

Можливі посади випускників за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за СО «магістр»:

 • технолог з виробництва кормів,
 • технолог з племінної страви;
 • технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • начальник зміни та цеху виробничого підприємства;
 • завідувач лабораторії виробничого підприємства;
 • керівник тваринницького підприємства, фермерського господарства;
 • технолог-дослідник, науковий співробітник у науково-дослідних і проектних організаціях;
 • викладач навчального закладу та інші.

Історія кафедри

З 20.10.2014 р. наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України № 408 ЛугНАУ було переміщено «до завершення збройного конфлікту на території Луганської обл.» до м. Харків (на базу ХНТУ ім. Петра Василенка).

Згідно з Наказом №01-08/104 від 20.04.2017 року про реорганізацію структури факультету харчових технологій відбулось об’єднання кафедри технології молока та молокопродуктів та кафедри технології м’яса та м’ясопродуктів в кафедру технології харчових виробництв.

Починаючи з 2019 р., відповідно до Наказу №925 МОН України «Про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» відбулося переміщення до м. Старобільськ Луганської обл., а у лютому 2020 р. – у м. Слов’янськ Донецької обл. (Наказ №01-04/034 «Про закріплення місцезнаходження структурних підрозділів в ЛугНАУ» від 13.02.2020 р).

 З 16.12.2021 р. наказом Міністерства освіти і науки України №1381 Луганський національний аграрний університет реорганізовано шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Згідно з Наказом №922 від 18.10.2022 р. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля тимчасово переміщений на базу Київського фахового коледжу електронних приладів (вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ).

Згідно з Наказом в.о. ректора № 01-15/52к від 28.12.2020 року об’єднано кафедру технологій харчових виробництв та кафедру технології виробництва і переробки продукції тваринництва в кафедру тваринництва та харчових технологій. Рішення було затверджено на Вченій раді університету.

Дисципліни, що викладаються кафедрою

Методична робота кафедри спрямована на створення навчально-методичних комплексів дисциплін у відповідності з сучасними вимогами до підготовки фахівців.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Біотехнологія
 • Гігієна тварин
 • Годівля тварин
 • Морфологія та фізіологія сільськогосподарських тварин
 • Нутрициологія
 • Розведення тварин
 • Технологія відтворення тварин
 • Біологія продуктивності та генетичні ресурси
 • Організація племінної справи
 • Генетика
 • Генетика з основами розведення
 • Бджільництво та технологія виробництва продукції бджільництва
 • Теоретичні основи харчових виробництв
 • Процеси і апарати харчових виробництв
 • Технології харчових виробництв
 • Технологія м’яса
 • Технологія молока
 • Технології виробництва продукції свинарства
 • Технології виробництва продукції тваринництва
 • Технологія виробництва молока і яловичини
 • Технологія виробництва продукції дрібного тваринництва
 • Технологія виробництва продукції птахівництва
 • Технологія переробки продукції тваринництва
 • Основи виробництва продуктів оздоровчого  призначення
 • Технологічне обладнання
 • Стандартизація, метрологія та сертифікація
 • Гігієна переробки продукції тваринництва
 • Механізовані технології виробництва продукції тваринництва
 • Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва
 • Організація і управління виробництвом
 • Технологія продукції та організація ресторанного господарства
 • Контроль якості та безпеки продукції галузі
 • Фізіологія та гігієна харчування

Розвиток у здобувачів вищої освіти загальних навичок та отримання знань з різних галузей забезпечується вивченням таких дисциплін, як: правознавство,  бізнес планування, рекламний менеджмент, методологія та організація наукових досліджень, маркетинг в інженерній діяльності,  особиста результативність та комунікативна ефективність,  маркетинг у соціальних мережах, аграрний маркетинг і дозволяти легше адаптуватися до нових вимог і можливостей ринку праці.

Для всіх дисциплін кафедри розроблені та оформлені, за єдиними вимогами методичної комісії навчально-методичні комплекси. На даний час робочі програми дисциплін, комплекти лекцій та практичних (або лабораторних) занять завантажені на платформу MOODLE для їх використання при дистанційній формі навчання.

Навчальний процес проходить з використанням Офіс 365, платформи дистанційної освіти Електронний університет СНУ ім. В. Даля e-Campus. Проведення теоретичних занять, як правило, супроводжується показом презентацій та тематичних відеоматеріалів.

Інформація про очільника кафедри

Завідувачка кафедри – Валентина Федорівна Могутова, к.с.-г.н., доцент.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 12 років.

Закінчила у 2008 р. Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та здобула кваліфікацію магістра з управління якістю, диплом з відзнакою. Кандидат сільськогосподарських наук з 2013 року. Дисертацію захистила за спеціальністю 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія, тема дисертації: «Санітарно-гігієнічна оцінка способу знезараження молока наночастинками срібла». Вчене звання доцента кафедри тваринництва та харчових технологій отримала у 2020 році.

Досліджує питання розробки технологій виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної сировини. У межах виконання наукового дослідження «Розробка технологій виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної сировини» здійснює прикладні дослідження, спрямовані на визначення зміни фізико-хімічних, сенсорних, біологічних властивостей показників молока на різних етапах технологічної обробки, а також проєктування технологій харчових продуктів оздоровчого призначення.

Авторка (співавторка) 138 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях, в т. ч. 5 статей, опублікованих у виданнях, що індексуються в міжнародніх наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, має 4 патенти на корисну модель, технічні умови, співавторка двох навчально-методичних підручників.

Контакти:

телефон: +380 66 603 10 82

ел. пошта: v.mohutova@snu.edu.ua

Викладачі кафедри

Cклад кафедри – це висококваліфіковані викладачі, що мають фахову кваліфікацію, наукові ступені, вчені звання та практичний досвід роботи в галузі. Кафедра налічує 8 викладачів, серед яких 4 кандидати сільськогосподарських наук, доценти, зокрема 3 викладачі мають статус старших наукових співробітників, додатково навчальний процес забезпечують 3 старших викладача та 1 старший лаборант.

МОГУТОВА Валентина Федорівназавідувач кафедри v.mohutova@snu.edu.ua
БЕРЕСТОВА Людмила Євгеніївнадоцентl.berestova@snu.edu.ua
СТРИЖАК Тетяна Анатоліївнадоцентt.strizhak@snu.edu.ua
ШАХОВА Юлія Юріївнадоцентyu.shahova@snu.edu.ua
СІЛЬЧЕНКО Катерина Петрівнастарший викладачk.silchenko@snu.edu.ua
ГОРБЕНКО Катерина Панасівнастарший лаборантk.horbenko@snu.edu.ua
МІНАКОВА Вікторія Олександрівнастарший лаборантv.minakova@snu.edu.ua
БАКОВИЧ Лариса Вікторівнастарший лаборантl.bakovich@snu.edu.ua

Викладачі кафедри систематично підвищують професійну кваліфікацію та проходять курси підвищення кваліфікації та стажування (у тому числі й міжнародні).

На кафедрі створено три проектних групи, гарантами є Валентина Могутова, Людмила Берестова, Тетяна Стрижак, якими було підготовлено акредитаційні справи ОС Бакалавр спеціальності 181 Харчові технології та ОС Бакалавр і Магістр спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Наукова робота

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за темою: «Розробка технологій виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення з використанням молочної  сировини» (без фінансування). Керівник: зав. кафедри, к.с.-г.н., доцент В. Ф. Могутова Відповідальний виконавець: ст. викладач К. П. Сільченко.

Викладачі кафедри систематично беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, мають публікації у фахових та періодичних наукових виданнях, в тому числі й міжнародних та тих, що індексуються наукометричними базами даних.

ХАЛІН Сергій Федосійовичзавідувач кафедри s.halin@snu.edu.ua
ОСИПОВА Людмила Сергіївнадоцентl.osipova@snu.edu.ua
ТИМЧУК Віктор Михайловичдоцентv.timchuk@snu.edu.ua
СТЕПАНЕНКО Тетяна Олександрівнадоцентstepanenko@snu.edu.ua
БУБНІКОВИЧ Аліна Володимирівнастарший викладачa.bubnikovich@snu.edu.ua
КУРИЛО Вікторія Анатоліївнастарший викладачv.kurilo@snu.edu.ua
КОЛЯДА Валерій Петровичвикладачkolyada@snu.edu.ua
КРИВИЦЬКА Іветта Анатоліївнавикладачkryvytska@snu.edu.ua
ЮРКЕВИЧ Юрійвикладачyurkevuch@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Поляков А.М.
Контакти: тел. +380 50 328 5205
E-mail: a.poliakov@snu.edu.ua

Наші контакти:

E-mail: spec208@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра проводить підготовку фахівців агропромислового комплексу освітнього ступеня бакалавр і магістр за денною та заочною формами навчання, спеціальність 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. До кадрового складу кафедри входять 4 професора, 5 к.т.н. доцентів та 1 асистент.

Історія кафедри

Кафедра механізації сільського господарства утворена у серпні 2023 року шляхом злиття двох кафедр: кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці, і кафедри механізації виробничих процесів у АПК, які беруть свій початок у Луганському національному аграрному університеті, який було приєднано до СНУ ім. В. Даля шляхом реорганізації.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення
 • Аналіз технологічних систем
 • Безпека виробничих процесів
 • Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Вступ до спеціальності
 • Геоінформаційні системи
 • Геоінформаційні системи і бази даних
 • Гідравліка
 • Електричні машини і апарати
 • Електротехніка та електроніка
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Інформаційні технології
 • Матеріалознавство і ТКМ
 • Машини і обладнання для тваринництва
 • Машиновикористання та монтаж обладнання у тваринництві
 • Машиновикористання у рослинництві
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Мехатроніка
 • Мехатроніка (спецкурс)
 • Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
 • Науково-дослідна робота студента
 • Опір матеріалів
 • Організація ремонту машин в агропромисловому комплексі
 • Основи педагогіки вищої школи
 • Основи технічної творчості
 • Охорона праці
 • Передові технологічні процеси та їх проектування у рослинництві
 • Передові технологічні процеси та їх проектування у тваринництві
 • Підйомно-транспортні машини
 • Ремонт машин та обладнання
 • Система «машина-поле»
 • Сільськогосподарські машини
 • Сільськогосподарські машини, механізація технологічних процесів у рослинництві
 • Теоретична механіка
 • Теорія механізмів і машин
 • Теплотехніка
 • Топографічне, землевпорядне та комп’ютерне креслення
 • Трактори і автомобілі
 • Формування технологічних систем в агропромисловому виробництві
 • Цивільний захист

За вибором здобувачів вищої освіти:

 • Архітектура, дизайн та технології дерев’яного домобудування
 • Викладацька майстерність
 • Електричні мережі та системи
 • Інтелектуальна власність у науковій діяльності
 • Механізовані технології виробництва комбікормів та преміксів
 • Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів
 • Мистецтво прийняття рішень
 • Основи педагогічної майстерності
 • Основи програмування на С#
 • Психологія ділового спілкування
 • Розробка комп’ютерних ігор на Unity
 • Технологія машинобудування
 • Трансмісії енергетичних засобів

Інформація про очільника кафедри

Анатолій Миколайович Поляков, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача, автор (співавтор) понад 30 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних і вітчизняних виданнях, та 10 патентів на корисну модель.

Викладачі кафедри

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайовичзавідувач кафедри a.poliakov@snu.edu.ua
КІМ Єн Дарпрофесорe.kim@snu.edu.ua
ФЕСЕНКО Григорій Васильовичдоцентh.fesenko@snu.edu.ua
КУРЛОВ В’ячеслав Ігорович  асистентv.kurlov@snu.edu.ua
ВОЛОХ Вадим Олександровичдоцент v.voloh@snu.edu.ua
ЧАПЛИГІН Євген Миколайовичдоцент e.chaplihin@snu.edu.ua
ОВЧАРЕНКО Олексій Анатолійовичдоцент o.ovcharenko@snu.edu.ua
ПЛАТКОВ Валерій Яковичпрофесорv.platkov@snu.edu.ua
КОЛІЄВА Діна Валентинівналаборантd.kolieva@snu.edu.ua

Наукова робота

Викладачі кафедри разом зі здобувачами приймають участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, конкурсах, та публікуються у журналах.

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Код ЄДРПОУ 02070714

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

p/p UA 598201720313281005201000808

Зворотній зв’язок

не обов`язково
не обов`язково