Факультет інформаційних технологій та електроніки

Системний аналіз в проектуванні технозонних інформаційних систем (керівник – д. т. н., проф. Рязанцев О. І.)

ІТ в промисловості, екології, медицині (керівник – д. т. н, доц. Скарга-Бандурова І. С.)

Контроль та керування складними технологічними процесами (керівник д. т. н., проф. Стенцель Й. І.)

Сучасні методи оптимального керування (керівник – д. т. н, проф. Поркуян О. В.)

Автоматизовані системи та системи підтримки прийняття рішень для проектування, конструювання та виробництва електронних пристроїв та засобів радіоелектроніки  (керівник – д. т. н., проф. Смолій В. М.).

Розробка експертних інформаційних технологій, програмних засобів забезпечення безпеки виробництв, прийняття рішень, систем управління техногенною та екологічною безпекою (керівник – д. т. н, доц. Лифар В. О.)

 

Навчально-науковий інститут транспорту і логістики

Розробка наукових основ і теорії створення високоефективних засобів рейкового транспорту (керівники – д. т. н., проф.  Голубенко О. Л., д. т. н., проф. Горбунов М. І.)

Нові технології і ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості і агропромисловому комплексі (керівник – д. т. н., проф. Чернецька-Білецька Н. Б.)

Процеси, устаткування та організація галузевого машинобудівного виробництва підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання (к. т . н., доцент Бойко Г. О.)

Опір матеріалів та захист від корозії (керівник – д. т. н., проф. Татарченко Г. О.)

Будівельні матеріали та вироби, благоустрій територій, технологія та організація будівельного виробництва  (керівник – д. т. н., проф. Татарченко Г. О.)

 

Факультет інженерії

Автоматизація процесів керування, гідроприводи та гідропневмоавтоматика, гідрогазодинаміка (керівник – д. т. н., проф. Соколов В. І.)

Раціональний вибір та моделювання верстатних систем механообробки. використання інтегрованих САПР у задачах параметричного та 3d -моделювання металорізальних верстатів з ЧПК та обробних центрів (керівник – д. т. н., проф. Кроль О. С.)

Технологія машинобудування; триботехніка і надійність машин (керівник – д. т. н., проф. Харламов Ю. О.)

Структурно-системні дослідження в електромеханіці (керівник – д. т. н., проф. Шведчикова І. О.)

Деградація металів в агресивних середовищах і визначення залишкового ресурсу (керівник – д. т. н., проф. Архипов О. Г. )

Енергоефективні екологічні технології неорганічного синтезу (керівник – д. т. н., проф. Созонтов В. Г.)

Технологія каталізаторів, технологія утилізації відпрацьованих каталізаторів (керівник – д. т. н., проф. Суворін О. В.)

Аерозольний нанокаталіз; перспективні енерго- і екологічні ефективні технології органічного синтезу (керівник – д. т. н., проф. Глікін М. А.)

Хімічні перетворення у рідкому високотемпературному теплоносії або у низькотемпературному розплаві суміші солей металів (керівник – д. т. н., проф. Глікіна І. М.)

 

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Управління проектами   (керівник – д. е. н., проф. Рач В. А.)

Економічна кібернетика (керівник – д. е. н., проф. Рамазанов С. К.)

Проблеми реструктуризації підприємства, трудового потенціалу, людського капіталу (керівник – д. е. н., проф. Чернявська Є. І.)

Економічна безпека підприємства  (керівник – д. е. н., доц. Овчаренко Є. І)

Регіональна економіка  (керівник – д. е. н., проф. Заблодська  І. В.)

Забезпечення сталого розвитку бізнесу  (керівник – д. е. н., проф. Шаріпова О. С.)

Проблеми фінансового  управління господарюючих суб’єктів, фінансової стратегії, бюджетного механізму, фінансової безпеки (керівник – д. е. н., проф. Костирко Л. А.)

 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

Методологія розвитку персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції  (керівник – д. е. н., проф. Д’яченко Ю. Ю.)

Проблеми і перспективи вдосконалення управління економічним ризиком: держава, регіон, підприємство  (керівник – д. е. н., проф. Бузько І. Р.)

Стратегічне управління знаннями  (керівник – д. е. н., проф. Вартанова О. В.)

Проблеми функціонування інститутів громадянського суспільства, розвитку євроінтеграційних процесів в сучасній Україні  (керівник – д. політ. н., доц. Мазур О. Г.)

 

Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки

 Методологія, теорія і практика духовного розвитку учнівської молоді засобами мистецтва  (керівник – академік НАПН України, проф., д. педаг. н. Шевченко Г. П.)

Розвиток творчої особистості школярів і студентів  (керівник – д. педаг. н., проф. Алфімов В. М.)

Виховання політичної культури старшокласників і студентської молоді засобами мистецтва (керівник – д. педаг. н., проф. Зеленов Є. А.)

Лінгводидактичні основи формування фахової комунікативної компетенції студентів ВНЗ (керівник – д.філол.н., проф. Пустовіт В. Ю. )

Функціональна і фізична підготовленість дітей шкільного віку в онтогенезі –діагностика і оздоровлення не-медикаментозними засобами  (керівник – д.мед.н., проф. Шаповалова В. А.)

Проблема каузальної включеності людини як суб’єктивно функціонуючої живої істоти у фізично (об’єктивно) функціонуючий світ (керівник – д.псих.н., проф. Соловйов О. В.)

Визначення соціально-психологічних основ розвитку адаптаційного потенціалу особистості засобами інноваційних психотехнологій в умовах трансформаційних змін сучасного суспільства та розбудови держави  (керівник – д.псих.н., проф. Завацька Н. Є.)

Психосемантичні методи як інструментарій вивчення соціально-психологічних особливостей норм в групах (керівник – д.псих.н., проф. Тоба М. В.)

Психологічна профілактика негативних функціональних станів фахівців в умовах виробництва (керівник – д.псих.н., проф. Шевяков О. В.)

Проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ  (керівник – д.псих.н., проф. Бохонкова Ю. О.)

Методологія і методи соціологічних досліджень   (керівник – д.соц.н., проф. Нагорний Б. Г.)

Психологія конфлікту  (керівник – д.псих.н., проф. Гарькавець С. О.)

 

Факультет юридичний

Актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі (керівник – д.ю.н., проф. Розовський  Б. Г.)

Історична подія в контексті європейської традиції: соціально-філософський аналіз (керівник – д.ф.н., проф. Єременко О. М.)

Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку (керівник – д.ю.н., проф. Шаповалова О. В.)

Історіографія всесвітньої історії та історії України (керівник – д.і.н., проф. Михайлюк В. П.)

Соціокультурні феномени і процеси європейської цивілізації в культурологічному вимірі (керівник – д. культ., проф. Смоліна О.О.)