Факультет транспорту і будівництва

Ми у соцмережах:

Наша пошта: itl@snu.edu.ua

Факультет транспорту і будівництва

е-mail: kuzmenko@snu.edu.ua

тел: +380506226730


Секретаріат деканату:

Секретар – Павленко  Світлана Анатоліївна

Контакти: тел. +380505958061

Диспетчер – Кортєва Олена Вікторівна 

Контакти: тел. +380500273811

Наша електронна пошта: 

locom@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Климаш А.О. 

Контакти: т. +380509993260; E-mail: klimash@snu.edu.ua 

Наше розташування:

каб. 408, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 17, м. Київ, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формами навчання за спеціальностями:

Бакалавр:

•    273 Залізничний транспорт (ОПП: Залізничний транспорт)

•    274 Автомобільний транспорт (ОПП: Автомобільний транспорт)

Магістр:

•    273 Залізничний транспорт (ОПП: Локомотиви та локомотивне господарство);

•    274 Автомобільний транспорт (ОПП: Автомобільний транспорт).

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за 2 галуззю знань: 27 – Транспорт. Також випускники кафедри можуть підвищити свій освітній рівень в аспірантурі. До кадрового складу кафедри входять 1 доктор технічних наук, 11 кандидатів наук, 4 професора, 8 – доцентів та 1 старший. Викладачі кафедри проходять стажування в наукових та навчальних закладах України та у Жилінському університеті (Словаччина).

Історія кафедри

Кафедра Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр залізничного транспорту, автомобільного транспорту, транспортних систем, підйомно-транспортної техніки. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в не одне десятиріччя.

Кафедра залізничного транспорту як структурна одиниця офіційно була утворена в 1960 році за назвою «Кафедра локомотивобудування» у числі найперших в нашому університеті. Понад 45 років при кафедрі існує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Кафедра автомобільного транспорту була заснована у 1967 році.  Співробітниками кафедри за роки роботи було створено матеріально-технічну базу і необхідне методичне забезпечення. Видано більш 500 публікацій методичного і наукового характеру, у тому числі монографії, методичні посібники, винаходи і патенти, що знайшли застосування й в інших країнах.

Кафедра має в своєму активі Державну премію в галузі науки і техніки (2004 р.), Премію Президента України для молодих вчених (2012 р.), Грант Президента України для обдарованої молоді (2 гранти в 2007 р., 1 – в 2009 р.), Грант Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими (2013 р.), Стипендії Кабінету Міністрів України (5 стипендій), що стало вагомим внеском кафедри в отримання вузом статусу дослідний і визнання його високого статусу в науковому та навчальному співтоваристві України. 

Завдяки роботі з студентською молоддю студенти кафедри займають призові місця в міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт (2 перших місця та 4 других та третіх за останні 5 років), стають переможцями всеукраїнських олімпіад за предметами та напрямками підготовки, отримують стипендії фонду «Завтра.ua». За роки існування ради по захисту дисертацій захищено близько 16 докторських і 60 кандидатських дисертацій. 

При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Інформація про очільника кафедри

Климаш Андрій Олександрович, к.т.н., доцент. Обіймає посаду завідуючого кафедри з 2021 року.

Дослідницькі інтереси: підвищення зносостійкості деталей транспорту методом іонної імплантації, ресурсозбереження на транспорті.

Климаш А.О. має понад 60 наукових праць, серед яких патенти на корисні моделі, наукові статті у фахових та міжнародних виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах та ін.

Дисципліни підготовки бакалавра за спеціальністю 273 Залізничний транспорт (ОПП: Залізничний транспорт):

 1. Теплотехніка та теплопередача у транспортних засобах
 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 3. Гідравліка та аеродинаміка
 4. Електротехніка залізниць
 5. Системи автоматизованого проектування на транспорті
 6. Загальній курс залізниць
 7. Конструкція і розрахунок локомотивів і вагонів
 8. Інформаційні системи на транспорті
 9. Економіка транспорту
 10. Електроніка та електричне обладнання локомотивів та вагонів
 11. Тяга поїздів та автогальма рухомого складу
 12. Енергетичні установки рухомого складу залізниць
 13. Організація та управління локомотивним господарством
 14. Безпека руху та ПТЕ залізниць і рухомого складу
 15. Основи експлуатації рухомого складу залізниць
 16. Законодавчі основи транспорту
 17. Основи ремонту та обслуговування рухомого складу залізниць

Дисципліни підготовки бакалавра за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт (ОПП: Автомобільний транспорт):

 1. Теплотехніка та теплопередача у транспортних засобах
 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 3. Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів
 4. Системи автоматизованого проектування на транспорті
 5. Вступ до фаху
 6. Надійність і діагностика автомобілів
 7. Інформаційні системи на транспорті
 8. Економіка транспорту
 9. Технічна експлуатація автомобілів
 10. Аналіз конструкцій, основи розрахунку автомобілів
 11. Автосервіс. Технічне обслуговування і ремонт
 12. Технологія виробництва і ремонту автомобілів
 13. Математичне моделювання на автотранспорті
 14. Законодавчі основи транспорту
 15. Основи конструкції автомобілів
 16. Виробничо-технічна база автотранспорту

Дисципліни підготовки магістра за спеціальністю 273 Залізничний транспорт (ОПП: Локомотиви та локомотивне господарство):

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Основи об’єктно-орієнтованого підходу при розробці технічних систем
 3. Нормативно-правова база залізничного транспорту
 4. Системи діагностування локомотивів
 5. Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів
 6. Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство
 7. Ресурсозбереження та екологічна безпека в локомотивному господарстві
 8. Технологія ремонту локомотивів та вагонів
 9. Комп’ютерні методи дослідження та опрацювання результатів

Дисципліни підготовки магістра за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт (ОПП: Автомобільний транспорт):

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Технологічне проектування АТП
 3. Організація, планування і керування технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів
 4. Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті
 5. Методи наукових досліджень автотранспортних систем
 6. Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів
 7. Управління та комерційна діяльність на автомобільному транспорті
 8. Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах
 9. Спеціалізований рухомий склад автотранспорту

Наукова робота

Останнім часом на кафедрі проводяться науково-дослідні роботи за темою «Підвищення ефективності пристроїв, механізмів та технологій на залізничному, автомобільному транспорті та підйомно-транспортних машинах», виконавцями якої є викладачі, докторанти, аспіранти та студенти кафедри.

Основні напрямками наукових досліджень, які є складовими цієї теми:

 1. Розробка та впровадження методу активації паливо-повітряної суміші тепловозного двигуна внутрішнього згоряння з метою поліпшення його екологічності та економічності.
 2. Теорія та практика системного підходу створення новітнього рухомого складу залізниць з мультифункціональним управлінням термомеханічною навантаженністю «колесо-колодка-рейка».
 3. Підвищення ефективності гальмування шляхом удосконалення елементів гальмівної системи.
 4. Розробка методичних та практичних рішень що до інтелектуальної транспортної системи (ІТС) перевезень вантажів на транспорті.
 5. Створення адекватно-спрямованого напружено-деформованого стану мульти-функціональних модулів транспорту.
 6. Розроблення науково-технічних рішень високошвидкісного руху поїздів.
 7. Зниження динамічних навантажень та енергоспоживання об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки (на прикладі вантажопідйомних кранів) шляхом формування оптимальних за узагальненим критерієм перехідних процесів механізмів.
 8. Підвищення зносостійкості деталей транспорту методом іонної імплантації.
 9. Діагностування технічного стану та удосконалення конструкцій колодкових гальм.
 10. Аналіз і розробка методів діагностики і обстеження стану елементів інфраструктури залізниць. Вдосконалення методологічної бази.
 11. Прискорювачі вулканізації та термостабілізації для різних видів гум та шин авто- та мототранспорту.
 12. Підвищення ефективності транспортного забезпечення в транспортних системах підприємств.

На кафедрі виконується кілька науково-дослідних робіт (НДР) фундаментального та прикладного спрямування.

Щорічно наукові розробки кафедри приймають участь у міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час», де отримано золоті та срібні медалі.

Кожен рік проводиться конференція професорсько-викладацького складу, де проходить обговорення наукових досліджень викладачів.

Активно на кафедрі під керівництвом викладачів проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно подаються проекти на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді. Студенти кафедри активно приймають участь у стипендіальній програмі Фонду В. Пінчука «Завтра UA», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Кафедра значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за спеціальностями 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів. За останні 5 років захищено 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій.

Факультет транспорту і будівництва

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Чернецька-Білецька Наталія Борисівна

Наша електронна пошта: 

logistyka@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку за ступенями вищої освіти «бакалавр» і  «магістр» за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

Бакалавр:
•    275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”;
•    275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”;
 

Магістр:
•    275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”;
•    275.03 “Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті)”;
•    273 Залізничний транспорт. “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”.

Загальна інформація про кафедру

Ні для кого не є секретом, що транспорт є кровоносною артерією держави. Без розвиненої інфраструктури транспорту неможливе ефективне функціонування жодної із сфер діяльності. Тому наявність у державі кваліфікованих управлінських кадрів транспортної галузі є просто необхідною.

Випускники нашої кафедри можуть займатися розробкою, організацією та управлінням  роботи на  транспорті; взаємодії різних видів транспорту на магістральних і міжнародних лініях; диспетчеризацією та управлінням руху на транспорті; організацією приміських та міжнародних пасажирських перевезень; організацією вантажних перевезень на транспорті; розробкою логістичних систем  та транспортних потоків та ін.

Історія кафедри

Кафедра «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» була створена у 2007 році і мала назву «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті». Наказом унiверситету «Про розширення спектру надання освітніх послуг у 2014/2015 навчальному році» від 11.07.2014 року №786-04 кафедра «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» у 2014 році змінила назву на «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».  Завідувачка кафедри Чернецька-Білецька Наталія Борисівна –  доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України.

Форми навчання: денна і заочна. Форма фінансування: бюджет і контракт.

Інформація про очільника кафедри

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна  очолює кафедру з 2007 року.

Наталія Борисівна має широке коло наукових та педагогічних інтересів. Основним з них є технології приготування, транспортування та спалювання водовугільного палива, яке є одним з найефективніших альтернативних видів палива, що дозволяє повною мірою використовувати енергетичний потенціал Донецького регіону.

Наталія Борисівна народилася 16 листопада 1961 року у Луганську. У 1983 році з відзнакою закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут та отримала кваліфікацію інженера промислового транспорту. Кандидат технічних наук з 1998 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила в Українському транспортному університеті на тему «Підвищення надійності та уточнення методів прогнозування довговічності обладнання трубопровідного гідротранспорту насипних вантажів» за спеціальністю 05.22.12 – промисловий транспорт. Вчене звання доцента кафедри транспортних технологій отримала у 2001 році.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних захистила у 2006 році у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на тему «Системний аналіз і прогнозування ресурсу промислового трубопровідного гідротранспорту» за спеціальністю 05.22.12 – промисловий транспорт.

Викладацьку діяльність Наталія Борисівна розпочала з 1997 року, обіймала посади молодшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента та професора. У 2006 році в СНУ ім. В.Даля було створено кафедру «Організація перевезені і управління на залізничному транспорті» (з 2014 року «Логістичне управління та безпека руху на транспорті»). Крім того, з 2013 до 2016 року Наталія Борисівна обіймала посаду директора інституту транспорту і логістики СНУ ім. В.Даля.

Чернецька-Білецька Н.Б. має понад 200 наукових праць, серед яких патенти на корисні моделі (37 патентів), наукові статті у виданнях, що індексуються у міжнародних реферативних базах (5 статей) у фахових та міжнародних виданнях (понад 100 статей), доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах (48 доповідей), монографії (5 монографій), навчальні посібники (6 навчальних посібників) та ін.

Під науковим керівництвом Наталії Борисівни було захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 докторської дисертації.

Наталія Борисівна постійно підвищує власний науковий та професійний рівень та проходить стажування за кордоном, про що має відповідні документи. У 2016 році проходила стажування в Університеті Економіки (м. Варна, Болгарія) за програмою «Innovative logistics of transport technology», Сертифікат № 00005, 2016 р., а у 2018 році – у Жешувському політехнічному університеті ім. І. Лукасевича (м. Жешув, Польща) за програмою «Innovative logistics technologies: European experience and its implementation in the training of transport industry specialists», Сертифікат R2-18/1018.

Є академіком Інженерної академії України, членом Вченої Ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Вченої Ради Д 29.051.03 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Контакти: тел. +380507453630, Е-mail: nchernetska@snu.edu.ua

Дисципліни підготовки бакалавра:

Управління роботою автомобільного транспорту. Управління роботою залізничного  транспорту. Загальний курс транспорту. Основи економіки транспорту. Пасажирські перевезення та організація роботи залізничних вокзалів. Пасажирські перевезення та планування роботи автовокзалів. Вантажні перевезення (автомобільний транспорт). Вантажні перевезення (залізничний транспорт). Взаємодія видів транспорту. Проектування транспортно-складських комплексів. Організація митного контролю та митна безпека. Залізничні станції та вузли. Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів

Дисципліни підготовки магістра:

Методологія та організація наукових досліджень. Науково-дослідна робота студентів. Методологія аналізу та вибору оптимального співвідношення якість/вартість технічних рішень. Ризики: аналіз наслідків та попередження. Сертифікація підприємств за нормами безпеки. Імітаційне моделювання процесів залізничного транспорту. Імітаційне моделювання процесів автомобільного транспорту. Управління безпекою руху в транспортних системах. Інформаційне забезпечення вантажних та пасажирських перевезень. Роль персоналу в забезпеченні  норм безпеки та його сертифікація. Порівняльний аналіз систем залізниць і суб’єктів функціонування та управління. Принцип інтероперабельності та його використання у різних видах транспорту. Методологія та організація наукових досліджень. Управління ланцюгом постачань. Проектний аналіз. Інтелектуальні транспортні системи. Моделювання автотранспортних потоків.

Наукова робота

До пріоритетних напрямків досліджень слід віднести енергозбереження на транспорті, удосконалення транспортно-логістичних систем та транспортно-експедиторської діяльності. Результати виконаних наукових досліджень знаходять широке відображення у викладацькій діяльності.

Чернецька-Білецька Н.Б. була керівником наукових тем ДН-27-06 «Обґрунтування і розробка теоретичних основ створення енергоємного і екологічного седиментаційно-стабільного водовугільного палива» (2006 р., номер держ. реєстрації 0209U002228), ДН-15-09 «Дослідження закономірностей приготування і транспортування водовугільного палива із сировини вітчизняного виробника» (2009 р., номер держ. реєстрації 0109U000075) та ДН-03-15 “Розробка теорії та підвищення ефективності енергетичних процесів у системах приготування, транспортування та  спалювання водовугільного палива” (2015-2017 р.р.); держбюджетної теми за Державною науково-технічною програмою «Ресурс» КГН 20-07 «Прогнозування і підвищення ресурсу трубопровідної арматури промислового гідротранспорту твердих матеріалів» (2007 р., номер держ. реєстрації 0107U006878)).

Чернецька-Білецька Н.Б. керує, переддипломними практиками студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» та 273 «Інтероперабельність i безпека на залізничному транспорті»; бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами, підготовкою студентів для участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах. Під керівництвом викладачів кафедри студенти кафедри неодноразово ставали переможцями та призерами міжнародних та всеукраїнських конкурсів та конференцій.

Крім цього, кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи» та Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».

Кафедра постійно працює  над удосконаленням методичного забезпечення навчального процесу: бере участь у розробці нових і коригуванні діючих освітніх програм, навчальних планів, розробці навчальних посібників, методичних вказівок.

Факультет транспорту і будівництва

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Татарченко Галина Олегівна

Наша електронна пошта: 

bud@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 
132 «Матеріалознавство»
192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Загальна інформація про кафедру

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами: будівництво та цивільна інженерія, матеріалознавство та прикладна фізика та наноматеріали.

На кафедрі викладають усі дисципліни із зазначених спеціальностей; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати господарську діяльність прийняттям ґрунтовних рішень у галузі будівництва та комунального господарства, матеріалознавства та прикладної фізики.

Історія кафедри

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування створена наказом ректора 01 лютого 2003 року. Вона є одною з молодих кафедр у структурі університету, складається з висококваліфікованих фахівців, має потужну та розвинену науково-технологічну, дослідницьку базу та інфраструктуру для надання освітніх послуг європейського зразка. Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування СНУ ім. В. Даля визначена в Україні, як базова для підготовки фахівців зі спеціальності «Міське будівництво та господарство».

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою:

Інженерна геологія та вишукування
Інженерна геодезія та вишукування
Архітектура будівель і споруд
Основи містобудування та територіального планування
Основи технології процесів водопідготовки
Технологія і організація будівельного виробництва
Будівельне матеріалознавство
Садово-паркове та ландшафтне будівництво
Комплексне освоєння та інженерний благоустрій міських територій
Спецкурс з довговічності бетонів
Комп’ютерні технології у будівництві
Експлуатація та ремонт житлового фонду
Водопостачання та водовідведення
Корозія та довговічність матеріалів
Кристалографія
Теоретичні основи матеріалознавства
Структурний аналіз матеріалів
Металознавство
Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
Діагностика і дефектоскопія матеріалів та виробів
Наноматеріали та нанотехнології
Корозія і захист матеріалів
Порошкові та композиційні матеріали, покриття
Сталі зі спеціальними властивостями
Кольорові метали та сплави
Експертні дослідження причин руйнування матеріалів
Поверхнева обробка та функціональні покриття
Механіка тертя і зношування та фізичні основи методів поновлення виробів
Комп’ютерні технології в матеріалознавстві та порошковій металургії
Зносостійкі матеріали
Комп’ютерні технології фізичного експерименту
Сучасні проблеми та експериментальні методи ядерної фізики
Електронні методи в прикладній фізиці
Вступ до фізики плазми та методи іі дослідження
ЕЩМ-експеримент та машини обробки інформації
Фізичні основи сучасних технологій
Електронні методи в прикладній фізиці
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів та систем
Сучасна спектрометрія
Фізикохімія наночастинок та наноматеріалів
Процеси отримання наночастинок і наноматеріалів, нанотехнології
Лазерні технології

Інформація про очільника кафедри

Татарченко Галина Олегівна, д.т.н., професор, директор асоціації випускників, член асоціації корозіонистів України. 

Дослідницькі інтереси: опір матеріалів та захист від корозії.

Татарченко Г.О. має понад 150 наукових праць, серед яких патенти на корисні моделі, наукові статті у фахових та міжнародних виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах, монографії та ін. Керує роботою аспірантів, а також науково-дослідною роботою студентів.

Контакти: тел. +380666279753, Е-mail: tatarchenko@snu.edu.ua, tatarchenkogalina@gmail.com

Наукова робота

На кафедрі будівництва, урбаністики та просторового планування має місце широкий спектр форм організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних, науково-методичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, навчальних посібників та монографій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів. 

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести: корозія та довговічність матеріалів, опір матеріалів та захист від корозії, порошкові та композиційні матеріали, покриття, зносостійкі матеріали, дослідження структури та властивостей сучасних конструкційних матеріалів, будівельні матеріали та вироби, благоустрій територій, технологія та організація будівельного виробництва, методи та технології реконструкції міської забудови. 

Студентська наука виступає одним з найпотужніших чинників забезпечення якості навчання студентів кафедри. Залучення студентів до науково-дослідницької та практичної роботи є пріоритетними напрямами розвитку кафедри. Основними формами такої роботи є підготовка випускних робіт з актуальних проблем в галузі будівництва та міського господарства, матеріалознавства, прикладної фізики та наноматеріалів; участь у науково-практичних конференціях; виконання НДР з тематики кафедри. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.